หน้าหลักรู้จักตลับลูกปืนกันก่อนเอนิเมชั่นวิดีโอถอดประกอบตลับลูกปืนการออกแบบกระดานข่าวดาวน์โหลด
   
Untitled Document

การอ่านรหัสแสดงขนาดของตลับลูกปืน

               เนื่องจากมีการใช้ตลับลูกปืนกันอย่างแพร่หลายทั่วไป องค์กรระหว่างประเทศหรือ ISO จึงได้วางมาตรฐานการกำหนด
ขนาดและหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการเลือกหรือระบุตลับลูกปืนเหล่านี้ขึ้น โดยจากมาตรฐานนี้ ทำให้ผู้ออกแบบชิ้นส่วนเครื่อง
จักรกล สามารถเลือกตลับลูกปืนจากคู่มือผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตหนึ่งและทำการเปลี่ยนตลับลูกปืน โดยการเลือกใช้งานตลับ
ลูกปืนจากอีกผู้ผลิตหนึ่งได้ โดยที่ตลับลูกปืนที่เลือกจากผู้ผลิตทั้งสองยังคงมีขนาดเท่ากัน ทั้งน ี้เพื่อให้สะดวกต่อการนำ
ไปใช้งานและการผลิต รวมทั้งเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิตให้น้อยลงด้วย
            โดยปกติรหัสระบุตามมาตรฐานของ ISO จะใช้ตัวเลขหรือตัวอักษร 5 ตัวเป็นสัญลักษณ์ เพื่อใช้ในการกำหนดรหัสระบุ
ของตลับลูกปืนที่จะบอกถึงชนิดของตลับลูกปืนและพิกัดขนาดภายนอกของตลับลูกปืนที่ระบุนั้น โดยความหมายของรหัสระบุ
ตาม ISO ทั้ง 5 ตัว มีความหมายตามลำดับดังนี้

รหัสระบุตัวที่ 1 แสดงชนิดของตลับลูกปืน
    การระบุชนิดของตลับลูกปืน
           0 . ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสองแถว
           1. ตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวแกนได้เอง
           2. ตลับลูกปืนเม็ดโค้งและตลับลูกปืนกันรุนเม็ดโค้ง
           3. ตลับลูกปืนเม็ดเรียว
           4. ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสองแถว
           5. ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดกลม
           6. ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี่ยว
           7. ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวเดี่ยว
           8. ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดทรงกระบอก
           C. ตลับลูกปืน CARB
           N. ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก

รหัสระบุตัวที่ 2 แสดงขนาดความกว้างหรือความสูงของตลับลูกปืน ในลักษณะเปรียบเทียบตามมาตรฐาน ISO โดยขนาดจริง
จำเป็นต้องเปิดดูจากคู่มือตลับลูกปืน
รหัสระบุตัวที่ 3 แสดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโตนอกของตลับลูกปืน ในลักษณะเปรียบเทียบตามมาตรฐาน ISO โดยขนาด
จริงจำเป็นต้องเปิดดูจากคู่มือตลับลูกปืน
รหัสระบุตัวที่ 4 และ 5 แสดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ซึ่งจะต้องคูณด้วยตัวประกอบ 5 สำหรับขนาดตั้งแต่ 20 มม. ถึง
450 มม.

ตัวอย่างรหัสแสดงขนาดหมายเลข 61834 มีความหมายดังนี้
          6        หมายถึง     ตลับลูกปืนแบบลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดียว
          1        หมายถึง     ขนาดความกว้างของตลับลูกปืนในกลุ่มที่ 1
          8        หมายถึง     ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนอก ในกลุ่มที่ 8
          34      หมายถึง     ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน 170 mm. (ได้จาก 5 x 34)

                 สำหรับขนาดความกว้างของตลับลูกปืนในกลุ่มหมายเลข 0 มักจะไม่เขียนกำกับไว้ ดังนั้น จะพบว่ารหัสแสดง
ขนาดบางขนาดมีเลขรหัสเพียง 4 หมายเลขเท่านั้น รหัสแสดงขนาดนี้มีใช้แสดงขนาดสำหรับตลับลูกปืนทุกชนิดและทุก
ขนาด ดังนั้น บางครั้งหมายเลขรหัสจึงมิได้เป็นไปดังกฎที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
                 นอกจากหมายเลขรหัสแล้ว ยังมีการใช้ตัวอักษรเติมหน้าและหลังหมายเลขรหัส เพื่อแสดงคุณสมบัติและลักษณะ
เฉพาะของตลับลูกปืน เช่น ชนิดของเข็มขัดรัด, คุณภาพ, ความเที่ยงตรงและอื่นๆอีก รายละเอียดเหล่านี้สามารถพบได้ในคู่มือ
ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต